බොහෝ මිනිසුන් ළග නැති, සත්තු ළග ඇති, සත්ව කරුණාව

No comments:

Post a Comment