කැළණි පාලම යටින් පොල් ලෙල්ලක් ගියා වගේ - වැඩිහිටියන්ට පමණයි

No comments:

Post a Comment