කන් නොඇසී බිහිරිවෙලා හිටිය අය ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට ඇසීම ලැබිලා ඇස්වල කඳුළු පුරවන් අඬන හැටි

No comments:

Post a Comment